คณะกรรมการปัจจุบัน (วาระ 25661-2563)

คณะกรรมการปัจจุบัน (วาระ 25661-2563)

1. นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา ประธาน
2. นายแพทย์บุญชู ศิริจินดากุล รองประธาน
3. นายแพทย์อานนท์ โชติรสนิรมิต รองประธาน
4. นายแพทย์สมคิด มิ่งพฤฒิ รองประธาน
5. นายแพทย์สมชัย ลิ้มศรีจำเริญ รองประธาน
6. นายแพทย์ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ เลขาธิการ
7. พันเอกนายแพทย์ธัญญ์ อิงคะกุล ฝ่ายวิชาการ
8. นายแพทย์วิภูษิต แต้สมบัติ ฝ่ายวิชาการ
9. นายแพทย์ประวัฒน์ โฆสิตะมงคล ฝ่ายวิชาการ
10. นายแพทย์วร์ ลุวีระ ฝ่ายวิชาการ
11. นายแพทย์สัณหวิชญ์ จันทร์รังสี ฝ่ายวิชาการ
12. นายแพทย์ต่อตระกูล ทองกัน ฝ่ายวิชาการ
13. นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ ฝ่ายวิชาการ
14. นายแพทย์ชัยรัตน์ บุญเฉลียว วิเทศสัมพันธ์
15. นายแพทย์กิตติพงศ์ ชัยบุตร เหรัญญิก
16. นายแพทย์กฤษณ์ กิติสิน นายทะเบียน
17. นายแพทย์ปรมินทร์ ม่วงแก้ว สารสนเทศ
18. นายแพทย์เอก ปักเข็ม กรรมการ
19. นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ กรรมการ
20. นายแพทย์ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ กรรมการ
21. นายแพทย์บัณฑูร นนทสูติ กรรมการ
 6846
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์