ประวัติความเป็นมาชมรม

ประวัติความเป็นมาชมรม

ชมรมศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดีแห่งประเทศไทย

เนื่องจากมีกลุ่มศัลยแพทย์ในประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง มีสนใจในโรคทางระบบ ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องมีการส่งเสริมและ สนับสนุน ศัลยแพทย์ท่านอื่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในโรค ระบบนี้มากขึ้น อีกทั้งยังได้ มีโอกาสพบปะ มีกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อให้ศัลยแพทย์ไทยได้มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานทางวิชาการซึ่งจะให้ ศัลยศาสตร์ในระบบตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ได้มีความเจริญพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทย และมีมาตราฐานทัดเทียมกับนานาชาติ จึงได้มีการริเริ่มก่อตั้งชมรม ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี แห่งประเทศไทยขึ้น
โดยมีศัลยแพทย์ผู้ร่วมดำเนินการในเบื้องต้นจำนวน 14 ท่าน และได้มีการประชุมร่วมกัน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พศ. 2543 ที่สำนักงานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
  • เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับโรคทางศัลยกรรมของตับทางเดินน้ำดี ตับอ่อน
  • เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและติดต่อทางวิชาการกับสถาบันซึ่งมีลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ
  • เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และส่งเสริมการศึกษาวิจัยร่วมกันในหมู่สมาชิก
  • เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับองค์กรทางการแพทย์อื่นๆ เกี่ยวกับโรคในระบบนี้
 3740
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์