คณะกรรมการวาระ ปี 2557-2560

คณะกรรมการวาระ ปี 2557-2560

 

1. นายแพทย์ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ประธาน
2. นายแพทย์บุญชู ศิริจินดากุล รองประธาน
3. นายแพทย์อานนท์ โชติรสนิรมิต รองประธาน
4. นายแพทย์ธัญญ์ อิงคะกุล เลขาธิการ
5. นายแพทย์บัณฑูร นนทสูติ หัวหน้าวิชาการ
6. นายแพทย์ประวัฒน์ โฆสิตะมงคล ผู้ช่วยวิชาการ
7. นายแพทย์เจษฎ์ ศุภผล ผู้ช่วยวิชาการ
8. นายแพทย์ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ วิเทศสัมพันธ์
9. นายแพทย์ประเวชย์ มหาวิทิตวงศ์ เหรัญญิก
10. นายแพทย์ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ นายทะเบียน
11. นายแพทย์อัสนี ทองอยู่ สารสนเทศ
12. นายแพทย์ณรงค์ ขันตีแก้ว กรรมการ
13. นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก กรรมการ
14. นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา กรรมการ
15. นายแพทย์สมคิด มิ่งพฤฒิ กรรมการ
16. นายแพทย์ต่อตระกูล ทองกัน กรรมการ
 4780
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์