คณะกรรมการวาระ ปี 2555-2557

คณะกรรมการวาระ ปี 2555-2557

1. นายแพทย์ณรงค์ ขันตีแก้ว ประธาน
2. นายแพทย์สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองประธาน
3. นายแพทย์สมคิด มิ่งพฤฒิ เลขาธิการ
4. นายแพทย์เอก ปักเข็ม ผู้ช่วยเลขาธิการ
5. นายแพทย์ธัญญ์ อิงคะกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ
6. นายแพทย์ชัยยา จันทร์ใส เหรัญญิก
7. นายแพทย์อานนท์ โชติรสนิรมิต ฝ่ายวิชาการ
8. นายแพทย์บัณฑูร นนทสูติ ฝ่ายทะเบียน
9. นายแพทย์เสริมศักดิ์ หงษ์จินดา กรรมการ
10. นายแพทย์ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ กรรมการ
11. นายแพทย์เจษฎ์ ศุภผล กรรมการ
12. นายแพทย์ประเวชย์ มหาวิทิตวงศ์ กรรมการ
13. นายแพทย์บุญชู ศิริจินดากุล กรรมการ
14. นายแพทย์ประวัตน์ โฆสิตะมงคล กรรมการ
15. นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ กรรมการ
16. นายแพทย์ปรมินทร์ ม่วงแก้ว กรรมการ
17. นายแพทย์ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร กรรมการ
18. นายแพทย์พิชัย บุญยงสรรค์ชัย กรรมการ
19. นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ กรรมการ
20. นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา กรรมการ
21. นายแพทย์สมชัย ลิ้มศรีจำเริญ กรรมการ
22. นายแพทย์สุทธจิต ลีนานนท์ กรรมการ
 3498
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์