คณะกรรมการปัจจุบัน

คณะกรรมการปัจจุบัน

1.

นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต

ประธาน
2.

นพ.พงศ์รัตน์ ศิริจินดากุล

รองประธาน
3.

นพ.สมชัย ลิ้มศรีจำเริญ

รองประธาน
4.

นพ.สมคิด มิ่งพฤฒิ

รองประธาน
5.

นพ.เอก ปักเข็ม

รองประธาน
6.

นพ.ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์

เลขาธิการ
7.

นพ.สัณหวิชญ์ จันทร์รังสี

เลขาธิการ
8.

นพ.ธัญญ์ อิงคะกุล

วิชาการ
9.

นพ.วิภูษิต แต้สมบัติ

วิชาการ
10.

นพ.จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์

วิชาการ
11.

นพ.ต่อตระกูล ทองกัน

วิชาการ
12.

นพ. ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ

วิชาการ
13.

นพ.ชุติวิชัย โตวิกกัย

วิชาการ
14.

นพ.ธราธิป ศรีสุข

วิชาการ
15.

นพ.วรกิตติ ลาภพิเศษพันธุ์

วิชาการ
16.

นพ.ชัยรัตน์ บุญเฉลียว

วิเทศสัมพันธ์
17.

นพ.กิตติพงศ์ ชัยบุตร

เหรัญญิก
18.

นพ.กฤษณ์ กิติสิน

นายทะเบียน
19.

นพ.ปรมินทร์ ม่วงแก้ว

สารสนเทศ
20. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ กรรมการ
21.

นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ

กรรมการ
22.

นพ.บัณฑูร นนทสูติ

กรรมการ
23.

นพ.วร์ ลุวีระ

กรรมการ
24.

นพ.วัชรพงศ์  พุทธิสวัสดิ์

ที่ปรึกษา
25.

นพ.วิบุล สัจกุล

ที่ปรึกษา
26.

นพ.ธนพล ไหมแพง

ที่ปรึกษา
27.

นพ.เจษฎา  แสงสุพรรณ

ที่ปรึกษา
28.

นพ.ชาญชัย นิมิตรวานิช

ที่ปรึกษา
29.

นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

ที่ปรึกษา
30.

นพ.ไตรจักร ซันดู

ที่ปรึกษา
31. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ที่ปรึกษา
32.

นพ.สอาด  ตรีพงษ์กรุณา

ที่ปรึกษา
 1902
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์